Privacy Verklaring

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting gevestigd aan Kennemerplein 13 C, 2011 MH te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.schuurmanschimmelvanouterenstichting.nl

Kennemerplein 13 C

2011 MH  Haarlem

023 5317531

Het bestuur is verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van de Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem. Zij is te bereiken via info@ssvos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een verzoek om financiële ondersteuning bij ons indient/ingediend heeft en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer en e-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Studiegegevens

– Financiële gegevens

– Pasfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rentmeester@fundatievanrenswoude.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het beoordelen van uw verzoek om financiële ondersteuning en het inhoudelijke en financieel  afhandelen daarvan.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van gehonoreerde aanvragen bewaren wij altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de toekenningsbrief. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk 10 jaren na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Van afgewezen aanvragen bewaren wij altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ssvos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Schuurman Schimmel – van Outeren stichting te Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ssvos.nl